چوب ​​​​​​​فی            
​​​​​​​پخش درب ضد سرقت  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

02166153159

چهارچوب اتاقی ، چهارچوب فرانسوی ، چهارچوب چوبی

چهارچوب :

در بررسی «چهارچوب» و «چارچوب» لغت نامه دهخدا برای چهارچوب توضیحات زیر را نگاشته است:

 چهارچوب . [ چ َ / چ ِ ] (اِ مرکب )قطعاتی از چوب که بیش از 3 و کمتر از پنج باشد. چهار قطعه ٔ چوب که معمولاً تراشیده شده و به زوایای قائمه بهم متصل شده باشد و چهار جانب چیزی را فراگیرد.


 

به طور کلی چهارچوب ها به دو قسمت تقسیم می شوند : 1- فلزی 2- چوبی

که هرکدام به انواع مختلف تقسیم می شوند .

تقسیم بندی چهارچوب های فلزی از لحاظ ظاهری :

1-فرانسوی

2- مکزیکی

3- ساده

4- رومی 

تقسیم بندی چهارچوب های چوبی از لحاظ ظاهری :

1- چوبی

2- ام دی اف

نوشته های اخیر

دسته بندی ها